ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Lučenec

ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Lučenec

K. Supa 48
98403 Lučenec
IČO: 00163023

Informácie o inštitúcii ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna, Lučenec

 

Súčasnosť a perspektívy našej školy

 

Za posledné roky prešlo špeciálne školstvo na Slovensku viacerými zmenami, ktoré neobišli ani našu školu. Zmenila sa filozofia prístupu ku vzdelávaniu detí so špeciálnymi potrebami – rozhodujúcim faktorom pre výber základnej či špeciálnej školy je prianie rodiča. Táto skutočnosť, ale aj modernejšie načúvacie aparáty a možnosť riešiť hluchotu operačne (kochleárne implantácie) vplývaj na to, že sa znižuje počet žiakov so sluchovým postihnutím v špeciálnych školách. Na druhej strane sa značným pedagogickým problémom v bežných školách stávajú žiaci so špecifickými vývinovými poruchami učenia alebo  s chybami reči.

 

V súčasnosti sú pod jedno riaditeľstvo združené:

  • Špeciálna materská škola internátna pre sluchovo postihnutých (s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským),
  • Špeciálna materská škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou,
  • Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých,
  • Základná škola internátna pre žiakov s chybami reči,
  • Špeciálnopedagogická poradňa pri ZŠI pre sluchovo postihnutých.

 

Školu navštevuje spolu vyše 240 žiakov v 30 triedach. 60 detí je ubytovaných v internáte, starostlivosť zabezpečuje 110 +zamestnancov. Neustálym úsilím a hlavným cieľom pedagógov je rozvoj komunikačných zručností detí.

Strategickým cieľom školy je: stať sa regionálnym centrom vzdelávania, podpory a pomoci deťom so sluchovým postihnutím a s chybami reči. Poskytovať ucelený komplex služieb – vzdelávanie, výchovu, rehabilitáciu sluchu a reči, poradenstvo, psychologické, sociálne a sčasti zdravotnícke služby.

 

Výhody školy (oproti vzdelávaniu v bežných typoch škôl) sú:

 

·        Učebný program je postavený s cieľom rozvíjať reč, komunikačné zručnosti. Navyše poskytujeme predmety: individuálna logopedická starostlivosť (ILS) alebo individuálne logopedické cvičenia (ILC), komunikačné zručnosti (KZ), práca s počítačom. Cudzí jazyk si možno vybrať z 2 možností: NJ alebo AJ.

·        Výchovný program má ucelený charakter, premyslenú koncepciu, založenú na pokračovaní odbornej starostlivosti aj popoludní. Každá trieda má až po 9. ročník svoju vychovávateľku.  Vychovávateľka sa zúčastňuje aj na hodinách ILC – pracuje so skupinou detí na konkrétnych rehabilitačných cvičeniach, rozvíja komunikačné zručnosti podľa pokynov učiteľa. Logopéd súčasne vyberá z hodiny jednotlivých žiakov s ktorými individuálne pracuje.

·        Škola ponúka bohaté možnosti popoludňajších, rozvíjajúcich aktivít, v podobe viac ako 20 záujmových útvarov. Sú najmä športové a tanečné krúžky, krúžok mažoretiek, divadlo pantomímy, pracovné a umelecké aktivity.

·        Veľkými úspechmi školy boli dve už ukončené rekonštrukcie, ktoré prispeli k modernizácii a estetickému zlepšeniu prostredia oboch budov – GO budovy na Ul . Dr. Herza 6 a GO strechy na Ul. Karola Supa 48.

·        Zapojenie sa do projektov: množstvo projektov podali úspešne vyučujúci, získali najmä uč. pomôcky. Dva projekty boli schválené z ESF – SOP Ľudské zdroje. Sú zamerané na vyškolenie skupiny rodičov, žiakov a učiteľov z bežných ZŠ a SŠ, aby sa naučili efektívne pracovať s deťmi s NKS a so SP. Projekty podala riaditeľka školy.

 

Zámery do budúcnosti:

  • Zlepšovať sa v oblasti ľudských zdrojov – stať sa prirodzeným regionálnym centrom pre vzdelávanie v oblasti surdologopédie.
  • Zlepšovať povedomie rodičovskej verejnosti o škole a tým získať viacej žiakov najmä so SP.
  • Zlepšiť odbornú úroveň školy tak, že pedagógovia získajú certifikáty z nových vzdelávacích metód.
  • Udržiavať a zlepšovať technický stav budov, vybavenie modernými a špeciálnymi pomôckami.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Riaditeľka školy:

PeadDr. Ľuboslava Porubovičová   t.:047/451 18 55

 

Zástupkyňa riaditeľky pre druhý stupeň:

Mgr. Adriana Poltárska      t.:047/451 18 55

 

Email: zsisplc@pobox.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit